Regulamin sklepu obowiązujący od 01.01.2020 r.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AGENCJI WYDAWNICZEJ CB


Sklep internetowy Agencji Wydawniczej CB Andrzej Zasieczny funkcjonujący pod adresem www.cbwydawnictwo.com oraz cbwydawnictwo.pl prowadzony jest przez:

 

Agencję Wydawniczą CB Andrzej Zasieczny z siedzibą w Warszawie, 02-495 Warszawa, ul. M. Drzymały 18/15, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8790088185.

SPIS TREŚCI

Słowniczek
§ 1. Składanie i realizacja zamówień
§ 2. Ceny towarów
§ 3. Modyfikacja składanych zamówień
§ 4. Formy płatności
§ 5. Czas realizacji zamówienia
§ 6. Reklamacje
§ 7. Gwarancja
§ 8. Prawo odstąpienia od umowy
§ 9. Dane osobowe
§ 10. Bonusy dla Klientów
§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 12. Postanowienia końcowe

 

SŁOWNICZEK

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy swiatksiazki.pl;

Sklep – sklep internetowy cbwydawnictwo.com oraz cbwydawnictwo.pl sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.cbwydawnictwo.com oraz www.cbwydawnictwo.pl;

Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej www.cbwydawnictwo.com oraz www.cbwydawnictwo.pl i oznaczone jako dostępne;

Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.cbwydawnictwo.com oraz www.cbwydawnictwo.pl;

Konto Klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta;

Panel Klienta – element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta oraz zawierający historię jego aktywności w Sklepie;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem firmy wybranej przez Klienta spośród wymienionych w Regulaminie;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep dostarczy towar Klientowi;

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych. Płatności online obsługuje firma PayU S.A.;

Wymagania techniczne cbwydawnictwo.com oraz cbwydawnictwo.pl – do korzystania ze sklepu internetowego cbwydawnictwo.com oraz cbwydawnictwo.pl, w tym do przeglądania asortymentu sklepu jaki i składania zamówień na towary, niezbędne są:

a) Komputer z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrom, Internet Explorer;

b) Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

§ 1. Składanie i realizacja zamówień


1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru i Regulaminie. 

2. Klient, zamierzający nabyć towar może składać zamówienia w dwóch trybach:

1) za pośrednictwem strony internetowej www.cbwydawnictwo.com oraz www.cbwydawnictwo.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia:
a) po zarejestrowaniu się - w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu - w przypadku Klienta, który ma już konto Klienta w Sklepie, 
b) bez zalogowania (szybkie zakupy);

2) e-mailowo – przesyłając e-maila na adres biuro@cbwydawnictwo.com  24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, podając w ww. wiadomości następujące informacje:

- zamawiany towar/y wraz z EAN-em danej pozycji,

- ilość zamawiana,

- dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko lub firma, adres, numer telefonu, wybrany sposób wysyłki towaru,

- sposób płatności,

- w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu; 


3. Klient, składając zamówienie przez stronę www wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności. 
W trakcie składania zamówienia przez stronę www, Klient przechodzi przez wskazane etapy:

1) wybiera zamawiane towary i ich ilość;
2) wybiera formę dostawy; 
3) wybiera formę zapłaty;

4) wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być inne dane niż dane Klienta); 

5) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku AKCEPTUJĘ REGULAMIN SKLEPU cbwydawnictwo.com oraz cbwydawnictwo.pl znajdującego się na ostatnim kroku: podsumowanie i płatność, w procesie składania zamówienia; 

6) potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie elektronicznej faktury VAT oraz na otrzymanie innych niż faktura dokumentów dotyczących sprzedaży (jeżeli wystąpią).

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się według następujących zasad:

1) Klient zarejestrowany i niezarejestrowany, dokonujący zakupów z płatnością przy odbiorze - za pobraniem, otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez system Sklepu, a także z prośbą o potwierdzenie zgodności danych w złożonym zamówieniu; po wpływie do Sklepu potwierdzenia zgodności danych w zamówieniu, zostaje ono przekazane do realizacji. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty w formie on-line – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności przez Sklep za zamówiony towar i wówczas Klient otrzymuje wiadomość e-mail o rozpoczęciu realizacji zamówienia, 
2) zamówienia złożone e-mailowo odbywają się w ustalony z Klientem sposób.

5. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiany dokument sprzedaży, przy czym:

1)  faktura w formie elektronicznej zostanie przekazana Klientowi pod wskazany przez Klienta adres e-mail.
2) w przypadku zamówień odebranych i opłaconych osobiście w biurze wydawnictwa Klient otrzyma na miejscu paragon lub fakturę w wersji papierowej według dyspozycji Klienta

Klient, kupujący więcej niż jeden towar, chcący otrzymać odrębne faktury na poszczególne towary lub na inne dane Kupującego, winien złożyć odrębne zamówienia na towary objęte poszczególnymi fakturami.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy. 

7. Liczba sprzedawanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.

8. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.

9. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość e-mailową z prośbą o usunięcie konta na adres mailowy biuro@cbwydawnictwo.com. W przesłanej wiadomości mailowej należy podać adres e-mailowy, na który konto zostało zarejestrowane.

11. Sklep uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu.

 

§ 2. Ceny towarów


1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym towarze. 

2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny: 

- wyrażone są w złotych polskich; 
- zawierają podatek VAT; 
- zawierają koszty przesyłki. 


3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4.Klient nie jest zobowiązany do złożenia gwarancji finansowych wykonania umowy.

5. Ceny towarów podane w Sklepie internetowym obowiązują tylko w ofercie internetowej i nie dotyczą cen prezentowanych w księgarniach stacjonarnych.

6. Każdorazowa akcja promocyjna przeprowadzana w Sklepie internetowym i księgarniach stacjonarnych w regulaminie promocji określa warunki i zakres przeprowadzanej akcji promocyjnej.

 

§ 3. Modyfikacja składanych zamówień


1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Po przygotowaniu zamówienia do wysyłki, Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta cbwydawnictwo.com oraz cbwydawnictwo.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail: biuro@cbwydawnictwo.com oraz cbwydawnictwo.pl.

3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia. 

4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

 

§ 4. Formy płatności

Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać: 

osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi Poczty Polskiej, kurierowi Fedex lub pracownikowi księgarni, w której nastąpił odbiór zamówienia w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest „płatność przy odbiorze
płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności, 

Złożone zamówienia z wybraną opcją płatności on-line oczekują na wpłatę Klienta przez 10 dni od dnia złożenia zamówienia, po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane. 

§ 5. Czas realizacji zamówienia

1. Na stronie Sklepu przy każdym towarze podana jest (w dniach roboczych) dostępność tego towaru. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim Sklep przekaże zamówiony towar do wysyłki do Klienta, nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia Klientowi za pośrednictwem wybranej formy dostawy. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie czas: dostępności towaru + przewidywany czas dostawy, i nie może przekraczać 30 dni od dnia zawarcia umowy.

W razie opóźnienia Sklepu z realizacją zamówienia w terminie 30 dni, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.

2. Wysyłka towarów o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych towarów. W przypadku złożenia zamówienia na towary, w których przynajmniej 1 (jeden) z nich ma termin dostępności dłuższy niż 7 (siedem) dni, Sklep zaoferuje Klientowi podział zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania. 

3. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera: Fedex, zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy i płatności. 

4. Termin otrzymania przez Klienta towaru uzależniony jest od rodzaju towaru i wybranego przez niego sposobu dostawy i wynosi:

a) w Polsce: 
- za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka biznesowa): 3-5 dni roboczych + czas dostępności towaru; 
- za pośrednictwem kuriera UPS: 1 dzień roboczy + czas dostępności towaru; 
- w Paczkomacie (dostawa towaru do wybranego Paczkomatu): 1-2 dni robocze + czas dostępności towaru;
- odbiór osobisty w księgarni: 1 dzień roboczy + czas dostępności towaru; 
b) w krajach Unii Europejskiej: 
- za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka ekonomiczna): 10 dni roboczych + czas dostępności towaru; 
c) w krajach poza Unią Europejską: 
- za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa): 7-14 dni roboczych + czas dostępności towaru; 

5. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności. Cennik zawierający koszty dostawy jest dostępny w zakładce Koszty wysyłki (znajdującej się w stopce strony).

 

§ 6. Reklamacje

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi, niewadliwymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta. 

2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:

1) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

2) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie. 

4. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@cbwydawnictwo.com lub cbwydawnictwo.pl. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji.

W przypadku odesłania reklamowanego towaru bezpośrednio do centrali firmy, prosimy o przesłanie towaru na następujący adres: 

Agencja Wydawnicza CB Andrzej Zasieczny

ul. M. Drzymały 18/15
02-498 Warszawa
z dopiskiem: "reklamacja

W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. Pobierz formularz.

5. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

7. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji. 

8. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie, punkt 2.

W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

9. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada towaru jest nieistotna. 

10. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego towaru w zamian za towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji. 

11. W przypadku zamówień odebranych i opłaconych w księgarni, reklamacji towaru należy dokonać w księgarni, w której nastąpiło opłacenie i odebranie towaru. Reklamacja może zostać dostarczona do księgarni za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej wedle uznanie Klienta. 

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@www.cbwydawnictwo.com lub cbwydawnictwo.pl. W przypadku przygotowania zamówienia do wysłania, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w ust. 2-5.

2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia:

- odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią,

- odebrania ostatniego towaru, w przypadku zamówień więcej niż jednego towaru dostarczanych partiami,

- zawarcia umowy dla pozostałych umów. 

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru związane z dostarczeniem towaru do Sklepu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej) datę zawarcia umowy/odbioru towaru, imię, nazwisko oraz adres Klienta, informację o przedmiocie umowy, datę sporządzenia oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym swiatksiazki.pl, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej - winno być podpisane.

Odstępując od umowy kupna Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep lub formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Pobierz formularz.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej pod wskazany adres:

Agencja Wydawnicza CB Andrzej Zasieczny

ul. M. Drzymały 18/15
02-495 Warszawa
z dopiskiem: "zwrot"

Zwracany towar powinien zostać wysłany na adres: 

 Agencja Wydawnicza CB Andrzej Zasieczny

ul. M. Drzymały 18/15
02-495 Warszawa
z dopiskiem: "zwrot"


4. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. W przypadku zamówień odebranych i opłaconych w księgarni, zwrot towaru należy dokonać w księgarni, której nastąpiło opłacenie i odebranie towaru.

6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

 § 9. Dane osobowe


1. Podawanie przez Klienta danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem, w tym  wysyłki zamówionych towarów. Niepodanie koniecznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania umowy. Dane te  umieszczane są w bazie Sklepu, na co Klient, składając zamówienie, wyraża zgodę.  Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.

2. Podanie przez Klienta danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sklep zamówienia. 
Przetwarzanie danych osobowych Klienta następować będzie w oparciu o wyrażoną przez Klienta zgodę na przetwarzanie, oraz ze względu na fakt, iż  przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy, o której mowa w Regulaminie  - zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami) i art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3.  Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i  wykonania przez Sklep umowy sprzedaży towarów, w tym Plików, oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji.

4. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej SA, firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o., "RUCH" S.A., kurierowi Fedex realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu oraz operatorowi telekomunikacyjnemu w celu powiadomienia Klienta o statusie zamówienia w drodze SMS. 

5. Klient, dokonując zakupu w Sklepie, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących oferty sklepu, ofert specjalnych – promocji, przecen (tzw. newsletter) i kodów rabatowych. 

6. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line za pośrednictwem PayU Klient upoważnia Sklep do przekazywania PayU S.A. jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez system PayU. 

7. Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.

8. Klient ma prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji),

- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

9. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.  Wycofanie zgody  na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail przesyłając takie zgłoszenie na adres mailowy: biuro@cbwydawnictwo.com lub cbwydawnictwo.pl.   Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10. Klient  ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

11. Dane osobowe Klienta, ze względów podatkowych,  będą przechowywane przez okres pełnych 5 lat od daty złożenia zamówienia.

12. Administratorem danych osobowych Klienta jest Agencja Wydawnicza CB Andrzej Zasieczny  z siedzibą w Warszawie, 02-495 Warszawa, ul. M. Dfrzymały 18/15, nr tel. 510 210 234, e-mail biuro@cbwydawnictwo.com lub cbwydawnictwo.pl.

13. W przypadku przekazania przez Klienta – dla celów wykonania umowy - danych osobowych innej osoby, Sklep w terminie 1 miesiąca od dnia pozyskania tych danych, przekaże  tej osobie informacje wymienione w ust. 2-10 powyżej.

15. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. 

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem,

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

- Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

 § 11. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2020 r .

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

4. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.

5. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.